Mucogyne Inconfort intime, sécheresse, rapports douloureux

Mucogyne est un gel intime non hormonal à base d'acide hyaluronique, formulé pour restaurer la muqueuse vulvovaginale chez la femme, quel que soit son âge.

Algemene gebruiksvoorwaarden

Wettelijke bepalingen

De gebruiker van de website (hierna “de Gebruiker”) wordt ervan in kennis gesteld dat de eigenaar van de MUCOGYNE® website bestemd voor een Belgisch publiek – www.mucogyne.be (hierna de “Website”) het bedrijf BIOCODEX BENELUX (hierna “de Uitgever”) is, waarvan de identificatiegegevens als volgt zijn

 • Bedrijfsnaam en rechtsvorm: BIOCODEX BENELUX SA/NV
 • Adres van de maatschappelijke zetel: Humaniteitslaan 292 –  1190 Brussel – België
 • Telefoonnummer: +32 (0)2 370 47 90
 • E-mailadres: info@biocodex.be
 • P.M. : 040 1936623
 • BTW nr.: BE 401 936 623
 • ONSS: 010-0346872-96

Identiteit van de host:

o Infomaniak Network SA

o Avenue de la Praille, 26 – 1227 Carouge – Zwitserland

o IDE- & BTW-nummer: CHE-103.167.648

Directeur van de uitgave: dhr. Pierre Toussaint, voorzitter en General Manager.

Algemene gebruiksvoorwaarden (AGV)

 1. Toegang en werking van de website

De algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “AGV”) regelen de toegang tot en het gebruik van de website door de Gebruiker, die tot doel heeft de producten van het merk MUCOGYNE® voor te stellen en te promoten bij het Belgische publiek.

 1. Gebruik van de website

De Gebruiker verbindt zich ertoe goed gebruik te maken van de inhoud van de website en is verplicht, zonder dat deze opsomming als beperkend kan worden beschouwd, om:

 • I. Te goeder trouw en met nauwkeurigheid de gevraagde informatie te verstrekken en deze gegevens bij elk gebruik van de Website up-to-date te houden;
 • II. Niet deelnemen aan onwettige of illegale activiteiten of activiteiten die indruisen tegen de goede trouw en de openbare orde;
 • III. Geen inhoud of propaganda te verspreiden met een racistisch, xenofoob of discriminerend karakter op grond van ras, geslacht, ideologie of godsdienst, of die op enigerlei wijze indruist tegen de goede zeden, de openbare orde, de grondrechten, de openbare vrijheden, de eer, de vertrouwelijkheid of het imago van derden, en tegen de geldende voorschriften in het algemeen;
 • IV. Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de Website, die toebehoren aan de derde dienstverleners of leveranciers van de Uitgever, noch computervirussen of enig ander fysiek of logisch systeem te introduceren of te verspreiden dat de voornoemde schade zou kunnen veroorzaken;
 • V. De inhoud van de Website en zijn informatie niet te gebruiken voor het verzenden van reclame of berichten voor andere commerciële doeleinden, of voor het verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens van derden;
 • VI. Geen pogingen te ondernemen om toegang te krijgen tot de e-mail accounts van andere gebruikers en deze, waar van toepassing, te gebruiken, en hun berichten te wijzigen of te manipuleren.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle wijzigingen aan te brengen die hij passend acht voor de Website. De Uitgever kan ook de inhoud en diensten die hij via de Website aanbiedt, wijzigen, verwijderen of aanvullen, evenals de wijze waarop deze worden gepresenteerd of zich op de Website bevinden. Met het oog op het bovenstaande beveelt de Uitgever aan dat de Gebruiker deze punten regelmatig controleert.

 1. Aansprakelijkheid
 2. a) Aansprakelijkheid voor het gebruik van de Website: De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor enige inbreuk of schade die kan voortvloeien uit zijn/haar gebruik van de Website, en de Uitgever is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de handelingen van de Gebruiker.

De Uitgever zal redelijke inspanningen en middelen aanwenden om betrouwbare en actuele informatie op de Website aan te bieden. De Uitgever garandeert echter niet dat de via de Website toegankelijke inhoud vrij is van fouten of mogelijke onnauwkeurigheden en/of weglatingen.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor elke claim of actie, gerechtelijk of buitengerechtelijk, die door derden tegen de Uitgever wordt ingesteld in verband met het gebruik van de Website door de Gebruiker. Indien van toepassing, zal de Gebruiker de kosten, uitgaven en schadevergoeding dragen die de Uitgever als gevolg van een dergelijke claim of gerechtelijke actie heeft opgelopen.

 1. b) Aansprakelijkheid voor de werking van de Website: de Uitgever is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die het gevolg zou kunnen zijn van een storing, weglating, onderbreking, computervirus, telecommunicatiefout of onderbreking die zich zou kunnen voordoen in de werking van het elektronische systeem.

Evenzo is de Uitgever vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit vertragingen of blokkeringen in de werking van dit elektronische systeem veroorzaakt door storingen of overbelasting van telefoonlijnen of het Internet, alsmede schade veroorzaakt door derden door onwettige inmenging buiten zijn macht. De Uitgever heeft het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten voor onderhoud, reparatie, bijwerking of verbetering.

 1. c) Verantwoordelijkheid voor de inhoud: de Uitgever is niet verantwoordelijk, behalve in gevallen waar dit wettelijk van toepassing is, voor enig verlies of schade die kan worden veroorzaakt door het gebruik, de reproductie, distributie of openbare mededeling of enig soort activiteit die de Gebruiker uitvoert of van plan is uit te voeren op de teksten en/of foto’s die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van derden, zonder dat de Gebruiker van tevoren de noodzakelijke toestemming van hun eigenaren heeft verkregen.

Bovendien zal de Uitgever niet aansprakelijk zijn voor enige informatie ingediend door de Gebruiker wanneer de Uitgever geen directe kennis heeft dat dergelijke informatie onwettig is of inbreuk maakt op het eigendom of de rechten van een derde partij die aan schadeloosstelling onderhevig kan zijn. Zodra de Uitgever zich ervan bewust wordt dat hij het hierboven vermelde soort gegevens host, verbindt hij zich ertoe met de nodige ijver te handelen om deze te verwijderen of ontoegankelijk te maken.

In elk geval kan de Gebruiker, om een klacht in te dienen met betrekking tot de inhoud die op de Website wordt weergegeven, contact opnemen met de Uitgever via een van de middelen die in de Juridische verklaring hierboven worden vermeld.

 1. Links van derden
 2. a) Links naar de Website: derden die van plan zijn op hun website een link naar de Website op te nemen, moeten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en mogen geen ongepaste en/of illegale inhoud hosten. De Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Dergelijke links houden niet in dat de uitgever de inhoud van deze website van derden promoot, garandeert, controleert of aanbeveelt. Indien de doorverwijzende website in strijd handelt met een van de bovenstaande bepalingen, is de uitgever van die website verplicht de link onmiddellijk te verwijderen.
 3. b) Links op de Website: de Website kan links bevatten die de Gebruiker toegang geven tot websites van derden. Niettegenstaande het voorgaande, is de Uitgever niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites. Anderzijds is het de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de toegang te aanvaarden en te verifiëren telkens wanneer hij/zij de genoemde website bezoekt. De onderhavige AGV hebben alleen betrekking op de Website van de Uitgever en de inhoud ervan; zij zijn niet van toepassing op links of websites van derden die toegankelijk zijn via de Website.

Dergelijke links of verwijzingen zijn bedoeld voor doeleinden die geen goedkeuring, goedkeuring, marketing of enige andere relatie impliceren tussen de Uitgever en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van de websites waarop zij zich bevinden.

 1. Intellectuele en industriële eigendomsrechten op de inhoud

De volledige inhoud van de Website, tenzij anders vermeld, is het exclusieve eigendom van de Uitgever of zijn filialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het grafisch ontwerp, de broncode, logo’s, teksten, grafieken, illustraties, foto’s en andere elementen die op de Website voorkomen. Evenzo zijn alle handelsnamen, handelsmerken of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de Website aanwezig zijn, bij wet beschermd.

De Uitgever verleent de Gebruiker geen enkele vorm van licentie of machtiging voor het persoonlijk gebruik van zijn intellectuele en industriële eigendomsrechten of enig ander recht met betrekking tot de Website en de daarop aangeboden diensten.

Gelet op het voorgaande erkent de Gebruiker dat de reproductie, verspreiding, commercialisering, transformatie en, in het algemeen, elke andere vorm van exploitatie, op welke wijze dan ook, van het geheel of een gedeelte van de inhoud van de Website, een inbreuk vormt op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van de Uitgever of de houder ervan.

 1. Advertenties

De Website kan reclame of gesponsorde inhoud hosten. Adverteerders of sponsors zijn als enige verantwoordelijk om na te gaan of het materiaal dat voor publicatie op de Website wordt ingediend, in overeenstemming is met de wetten die in elk afzonderlijk geval van toepassing kunnen zijn.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of onregelmatigheden die kunnen voorkomen in de advertentie-inhoud van de sponsors. In elk geval kan de Gebruiker, om een klacht in te dienen met betrekking tot de reclame-inhoud op de Website, contact opnemen met de Uitgever via een van de in de Wettelijke Aankondiging hierboven aangegeven middelen.

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Om te weten te komen welke verwerking de Uitgever zal uitvoeren op de persoonsgegevens die via de Website worden verzameld, kan de Gebruiker het gegevensbeschermingsbeleid van de Website raadplegen. De Gebruiker dient deze juridische tekst zorgvuldig te lezen alvorens de Uitgever enige persoonlijke informatie te verstrekken.

 1. Toepasselijk rechtsgebied

Deze AGV zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

De beslechting van eventuele geschillen die tussen de partijen zouden kunnen ontstaan in verband met de toegang tot de Website, valt onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

De Uitgever behoudt zich het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor elke inbreuk op deze AGV, evenals voor elk misbruik van de Website, via elke vorm van civiele of strafrechtelijke procedures die door de wet van toepassing kunnen zijn.

 1. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de onderhavige AGV kan de Gebruiker contact opnemen met de Uitgever via een van de in de Juridische mededeling hierboven aangegeven middelen.

Scroll naar boven