Mucogyne Inconfort intime, sécheresse, rapports douloureux

Mucogyne est un gel intime non hormonal à base d'acide hyaluronique, formulé pour restaurer la muqueuse vulvovaginale chez la femme, quel que soit son âge.

Gegevensbeschermingsbeleid

Beleid inzake gegevensbescherming

Door middel van dit privacybeleid wordt u geïnformeerd over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens door BIOCODEX BENELUX bij het gebruik van de MUCOGYNE®-website voor een Belgisch publiek – www.mucogyne.be (hierna de “Website” genoemd).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Naam verantwoordelijke : BIOCODEX BENELUX
Adres: Humaniteitslaan 292,
1190 Brussel
België
Telefoonnummer: +32 (0)2 370 47 90
Voor welke doeleinden zullen wij uw gegevens verwerken en wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking? De gebruiker kan vrij navigeren op de Website zonder expliciet persoonlijke informatie te moeten verstrekken. Niettemin kan van hen worden verlangd dat zij gegevens over henzelf verstrekken, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen. Bovendien maakt de Website gebruik van “cookies”, die gegevens over de gebruiker naar derde bedrijven kunnen sturen. Beheer van de verzoeken Uw gegevens zullen worden verwerkt om het verzoek dat u via de contactinformatie op de Website hebt ingediend, te beheren en te beantwoorden. De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden nagestreefd: het vergemakkelijken van het verzamelen van verzoeken en rapporten van gebruikers van zijn websites. Beheer van cookies Het beheer van cookies wordt uiteengezet in het Cookiebeleid op de Site.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van de door de Website aangeboden functionaliteiten, en volgens de eerder aangegeven doeleinden, verwerken wij uw identificatie- en contactgegevens zoals uw voor- en achternaam, uw e-mailadres en, indien van toepassing, uw telefoonnummer.

Naar wie worden uw gegevens doorgestuurd?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, behalve in het kader van wettelijke verplichtingen. Niettegenstaande bovenstaande wijzen wij u erop dat wij, om de op de Website aangeboden diensten te kunnen leveren, gebruik maken van dienstverleners. Deze externe dienstverleners kunnen toegang hebben tot uw gegevens, maar zij handelen in elk geval in onze naam en volgens onze instructies. Zij zullen geen toegang krijgen tot uw gegevens voor hun eigen doeleinden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij u verzoekt om verwijdering (en dit recht van toepassing is), bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor deze zijn verzameld. Daarom zullen de gegevens in voorkomend geval worden afgeschermd totdat de wettelijk vereiste termijn is verstreken. Indien uw persoonsgegevens voor meer dan één doel worden gebruikt, waarvoor wij ze gedurende verschillende perioden moeten bewaren, passen wij de langste bewaartermijn toe.

Wat zijn uw rechten als eigenaar van gegevens?

Recht Omschrijving
Toegang U kunt een bevestiging krijgen of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en u kunt zien op welke specifieke persoonsgegevens deze verwerking betrekking heeft.
Rectificatie U kunt onjuiste persoonsgegevens wijzigen en onvolledige gegevens aanvullen.
Verwijdering U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Tegenstand U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten, tenzij dit niet mogelijk is op grond van dwingende legitieme gronden, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
Begrenzing verwerking In de volgende gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens: ·         Gedurende een bepaalde periode om uw gegevens te kunnen verifiëren in geval van een geschil over de juistheid ervan; ·         Indien de verwerking onwettig is, kunt u bezwaar maken tegen het wissen van uw persoonsgegevens en verzoeken om beperking van het gebruik ervan; ·         Wanneer uw persoonsgegevens niet hoeven te worden verwerkt, maar noodzakelijk zijn voor de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte; ·         Wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ter behartiging van een algemeen belang of een gerechtvaardigd belang, wordt tijdens de toetsing nagegaan of de gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan uw eigen belang.
Overdraagbaarheid U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en de gegevens die via de Website zijn verkregen, in elektronische vorm te ontvangen en door te geven aan een andere entiteit.
U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar de functionaris voor gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) van de BIOCODEX-groep, waartoe BIOCODEX BENELUX behoort, op het e-mailadres dpo@biocodex.com of per post: DPO BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, Frankrijk.  Om uw rechten uit te oefenen, moet u een kopie van een identiteitskaart of een ander document of gegeven dat uw identiteit bewijst, bijvoegen en aangeven welk recht u wenst uit te oefenen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (DPA). De uitoefening van deze rechten is kosteloos.
Scroll naar boven